fbpx

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1989 rozpoczął pracę w Górniczym Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu. W Śląskiej Akademii Medycznej zatrudniony od 1990 roku, początkowo w Katedrze i Klinice Kardiologii Dziecięcej, a następnie w Katedrze i Klinice Rehabilitacji. Mimo aktywnej pracy naukowej pozostaje lekarzem praktykiem, diagnozuje i leczy pacjentów. Jest specjalistą I i II st. z zakresu pediatrii oraz specjalistą z zakresu rehabilitacji medycznej.

Od 2000 r. zatrudniony w nowo utworzonej w ramach SP Szpitala Klinicznego nr 7 przy GCM w Katowicach-Ochojcu Katedrze i Klinice Rehabilitacji (jej kierownik od 2004). W ramach tego szpitala kieruje Oddziałem Rehabilitacji Leczniczej (ordynator od 2004) oraz Zakładem Rehabilitacji Leczniczej (kierownik od 2007). W latach 2011-2017 pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej. Ponadto pracuje w przyszpitalnej Poradni Rehabilitacji dla Dzieci i Dorosłych.
Zainteresowania badawcze mają charakter interdyscyplinarny. Od początku głównym obszarem zainteresowań była szeroko rozumiana diagnostyka czynnościowa (fizjologia i patofizjologia wieku zarówno rozwojowego, jak i podeszłego). Problematyka badań ewoluowała, począwszy od oceny czynnościowej układu krążenia i oddechowego, poprzez ocenę narządu ruchu, obejmując ostatecznie całościowy zakres oceny efektywności programów rehabilitacji z uwzględnieniem biopsychospołecznego modelu kompleksowej rehabilitacji. Aktualnie główne tematy badawcze to kompleksowa (multiprofesjonalna i intredyscyplinarna) rehabilitacja, w tym z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz terapeutycznych. Pełnił szereg funkcji w strukturze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – m. in. prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencji 2016-20.

Członek Towarzystw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2008-16
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2016-19
Członek Zarządu Głównego International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment SOSORT 2012-18
President International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment 2016-17

Współautor opracowania patentowego – Multi-chamber sensomotoric feedback exercise cushion – nagrodzonego w 2015 roku brązowym medalem na The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation for the innovation.
Uczestniczył w pracach zespołów eksperckich, których działalność dotyczyła m.in: opracowania projektu „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020” (Ministerstwo Zdrowia), opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej (CMKP), diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej (Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN), opracowania polskiej wersji zestawu rehabilitacyjnego ICF (Uniw. Medyczny w Łodzi), opracowania zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego (Ministerstwo Zdrowia), zmian w świadczeniach w zakresie rehabilitacji leczniczej (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji (Ministerstwo Zdrowia), wypracowania modelu kompleksowej rehabilitacji ukierunkowanej na aktywizację zawodową (Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ZUS, Centralny Inst. Ochrony Pracy). Jest współautorem Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 pn. „Program Zdrowotnego Kręgosłupa”.
Kierownik akredytowanego ośrodka realizującego szkolenie specjalizacyjne w zakresie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, a także współautor programu specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, który został dostosowany do wytycznych Europejskiego Tow. Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych oraz Europejskiej Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji.
Ponadto zasiada w radach naukowych Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej (2012-20), Centrum Badawczo-Rozwojowego Uzdrowiska Lądek-Zdrój (od 2018), Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej (od 2011), Kapituły Medalu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, a także Zespołu Ekspertów ds. opracowania standardów organizacyjnych w rehabilitacji medycznej.

Jest autorem/współautorem ponad 160 publikacji pełnotekstowych, w tym m.in.: pozycji zwartej, 38 rozdziałów w książkach (m.in. w: „The conservative scoliosis treatment. 1st SOSORT Instructional Course Lectures Book”, red. T. B. Grivas, Amsterdam 2008; „Pulmonologia”, cz. 2, red. A. Antczak, Warszawa 2010, seria: Wielka Interna – Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk, t. 5), licznych artykułów oryginalnych oraz ponad 180 streszczeń zjazdowych. Promotor 7 zakończonych doktoratów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Współredaktor 3 podręczników. Pełny dorobek naukowy – patrz: https://orcid.org/0000-0002-0763-7106

Brał czynny udział w wielu zjazdach oraz konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym, często uczestnicząc w ich organizacji, a także prowadząc lub współprowadząc sesje (współprzewodn. komitetu naukowego oraz współorganizator m.in.: 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Poznań 2006; czł. komitetów naukowych m.in.: International Society on Scoliosis Orthopedic Rahabilitation and Treatment, Milan 2012, Chicago 2013, Wiesbaden 2014; The International Research Society of Spinal Deformities, Japonia 2014; Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pol. Tow. Angiologicznego, Warszawa 2015; przewodn. komitetów organizacyjnych: Interdyscyplinarnych Zimowych Spotkań Rehabilitacji Kompleksowej, Katowice 2014; 10th SOSORT Annual Meeting International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Katowice 2015, za której organizację otrzymał w 2016 r. tytuł honorowy Ambasadora Kongresów Polskich). Odznaczony Odznaką Jubileuszową 25-lecia Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2005 roku zaproszony do grona ekspertów na 1st Consensus Meeting of the Study group On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitative Treatment (SOSORT) w Mediolanie.

Współautor międzynarodowych standardów i wytycznych:

  • postępowania w deformacjach kifotycznych kręgosłupa dwóch towarzystw naukowych: SOSORT (International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) i SIRER (International Society of Research and Studies on the Spine) 2009 rok.
  • Methodology of evaluation of morphology of the spine and the trunk in idiopathic scoliosis and other spinal deformities – 6th SOSORT consensus paper
  • 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth
  • SOSORT 2012 consensus paper: reducing x-ray exposure in pediatric patients with scoliosis